Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Happy Score tool en bijbehorende website.

1. Definities
In deze algemene voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenissen:

“We”, “Ons”, “Onze” verwijst naar Happy Score.
“Je”, “Jouw”, “Gebruiker” verwijst naar de persoon of het bedrijf dat gebruik maakt van onze diensten.
“diensten” verwijst naar de tool Happy Score en bijbehorende services.

2. Gebruik van de diensten
Je stemt ermee in de diensten te gebruiken in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving. Je mag de diensten niet gebruiken op een manier die schadelijk is voor ons, onze diensten, of enige persoon of entiteit.

3. Abonnement en betaling
Happy Score biedt de diensten aan op basis van een jaarlijks abonnement. Het abonnementsgeld wordt jaarlijks vooraf in rekening gebracht. Je stemt ermee in om de kosten van het abonnement te betalen zoals gespecificeerd op het moment van inschrijving.

4. Annulering en terugbetaling
Je kunt je abonnement op elk moment opzeggen door contact met ons op te nemen. Let op: bij annulering van je abonnement worden reeds betaalde abonnementsgelden niet terugbetaald.

5. Privacy
Je gebruik van de diensten is ook onderworpen aan ons privacybeleid, dat deel uitmaakt van deze algemene voorwaarden.

6. Wijzigingen in de diensten
We behouden ons het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in de diensten, inclusief het beëindigen, wijzigen, opschorten of beëindigen van de diensten, geheel of gedeeltelijk.

7. Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten in de diensten zijn eigendom van ons. Niets in deze algemene voorwaarden geeft je enig recht, titel of belang in de diensten, behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in deze algemene voorwaarden.

8. Beperking van aansprakelijkheid
In geen geval zullen wij aansprakelijk zijn voor enige indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die voortvloeit uit of verband houdt met je gebruik van de diensten.

9. Wijzigingen in deze algemene voorwaarden
We behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden worden op deze pagina gepubliceerd. Het is jouw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen.

10. Toepasselijk recht en jurisdictie
Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het land waarin we zijn gevestigd. Eventuele geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden vallen onder de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in ons land.

11. Overmacht
We zijn niet aansprakelijk voor vertragingen of tekortkomingen in de nakoming van onze verplichtingen onder deze algemene voorwaarden als gevolg van een oorzaak die buiten onze redelijke controle ligt.

12. Geen afstand
Geen enkele afstand van enig recht onder deze algemene voorwaarden zal effectief zijn tenzij schriftelijk gedaan door ons. Het niet uitoefenen of afdwingen van enig recht onder deze algemene voorwaarden zal niet worden beschouwd als een afstand van dat recht.